Persian Biriani DishesPersian Chicken Biriani

£7.60


 
Persian Prawn Biriani

£7.65

 
Persian Lamb Biriani

£7.60

 
Persian King Prawn Biriani

£9.50